Pripravljamo občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) in načrte zunanje ureditve, ki zajemajo javni in zasebni prostor, kot so trgi in parki.