Projekt izvedenih del PID

Uporabno dovoljenje je odločba, s katero se na podlagi opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta.

Investitor si mora po koncu gradnje in pred začetkom uporabe objekta pridobiti uporabno dovoljenje za vsako novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti.

POSTOPEK: Investitor ali izvajalec mora na upravno enoto, ki je izdala gradbeno dovoljenje, vložiti vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja najpozneje v 8. dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana.

K vlogi mora biti priloženo:

  • projekt izvedenih del – PID
  • dokazilo o zanesljivosti objekta – DZO
  • izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bili med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem
  • gradbeni dnevnik
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji
  • izkazi
  • projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta
  • drugi podatki in dokazila, če to določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon.

Ali morate tudi vi pridobiti 'Uporabno dovoljenje'?