Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

Ko projektant prejme vse potrebne projektne pogoje mnenjedajalcev, lahko nadaljuje z izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Od vseh mnenjedajalcev, ki so predhodno izdali projektne pogoje (upravljavci gospodarske javne infrastrukture oz. mnenjedajalci) je potrebno pridobiti še pozitivna mnenja k projektnim rešitvam. Z njimi potrdijo, da je projektant pri projektiranju upošteval predhodno pridobljene projektne pogoje. Šele nato je projekt DGD povsem dokončan, tj. pripravljen za vložitev na upravno enoto.Ko projektant prejme vse potrebne projektne pogoje mnenjedajalcev, lahko nadaljuje z izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Od vseh mnenjedajalcev, ki so predhodno izdali projektne pogoje (upravljavci gospodarske javne infrastrukture oz. mnenjedajalci) je potrebno pridobiti še pozitivna mnenja k projektnim rešitvam. Z njimi potrdijo, da je projektant pri projektiranju upošteval predhodno pridobljene projektne pogoje. Šele nato je projekt DGD povsem dokončan, tj. pripravljen za vložitev na upravno enoto.

Mnenje je torej potrebno pridobiti, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Če varovalni pas s predpisom ni določen, se šteje, da je širok 3 m, merjeno od osi voda.

DGD je v prvi fazi namenjen pridobitvi mnenj. Ko so vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev pridobljena, pa investitor tak DGD vloži na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje torej tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Vsebuje pa:

  • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
  • izjavo projektanta in vodje projekta,
  • splošne podatke o objektih,
  • tehnično poročilo in
  • grafične prikaze.

V mnenju se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi in določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja stanovanjskega objekta, je vedno mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Občina torej že pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto izda (pozitivno) mnenje o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskim izvedbenim aktom.

Ali morate tudi vi pridobiti 'Gradbeno dovoljenje – DGD'?